Deklaracja dostępności

Muzeum Łazienki Królewskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lazienki-krolewskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Większość z materiałów audiowideo posiada alternatywę dla osób z niepełnosprawnościami - transkrypcję albo tłumaczenie w PJM. Brakujące rozwiązania będą systematycznie uzupełniane. (1.2.3, A)
 • W niektórych filmach nie ma ścieżki napisów. Będą one systematycznie uzupełniane. (1.2.5, AA)
 • Do części funkcjonalności dostęp jest utrudniony po powiększeniu strony o 150% i 200% (np. dostęp do górnego menu i ikon mediów społecznościowych). (1.4.4, AA)
 • Niektóre podstrony nie posiadają ujednoliconych tytułów (np. mapa i aktualności). (2.4.2, A)
 • Przy ikonach mediów społeczności brakuje informacji dla czytników, że link otwiera się w nowym oknie. (2.4.4, A)
 • Kontrolki do zmiany języka nie posiadają etykiety "Zmień język strony" dla czytników ekranów. (2.5.3, A)
 • Niektóre elementy klikalne na stronie mają rozmiar mniejszy od minimalnego - 44 x 44px. (2.5.5, AAA)
 • W serwisie występują nazwy obcojęzyczne bez ustawionego atrybutu lang="" dla fragmentu tekstu. (3.1.2, AA)
 • W serwisie brakuje mechanizmu prezentującego wymowę obcojęzycznych nazw i nazwisk. (3.1.6, AAA)
 • Pola w formularzach są walidowane, ale typy pól nie są poprawnie określone; komunikaty prezentowane użytkownikom nie są precyzyjne. (3.3.3, AA)
 • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie A. Zapewniamy informacje przetłumaczone na Polski Język Migowy, tekst łatwy oraz usługę: Tłumacz Migam. Rozmowę z tłumaczem można przeprowadzić pod poniższym linkiem:

TŁUMACZ MIGAM - POŁĄCZENIE Z TŁUMACZEM

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 2022-07-13.

Deklaracja powstała na podstawie audytów oraz samooceny Muzeum.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Czyczło, m.czyczlo@lazienki-krolewskie.pl. Można się również skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 798 993 537. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt w sprawie dostępności:

Anna Milczanowska, Pełnomocnik Dyrektora - Koordynator ds. Dostępności Muzeum dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami
e-mail: amilczanowska@lazienki-krolewskie.pl
tel.: (+48) 518 715 362 (można wysłać SMS lub MMS)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Dorota Stelmaszczyk-Szwed, Edukacja Dostępna
e-mail: Dorota.Stelmaszczyk-Szwed@lazienki-krolewskie.pl
tel.: (+48) 22 50 60 039, (+48) 798 992 895 (można wysłać SMS lub MMS)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Audiodeskrypcje i PJM

Filmy z tłumaczeniem PJM znajdują się na stronie internetowej Muzeum pod linkiem:

FILMY W PJM - KLIKNIJ TUTAJ

Filmy z audiodeskrypcją znajdują się na stronie internetowej Muzeum pod linkiem:

FILMY Z AUDIODESKRYPCJĄ - KLIKNIJ TUTAJ

Dostępność Muzeum Łazienki Królewskie

Poniżej w dostępnym cyfrowo dokumencie pdf zamieściliśmy deklarację dostępności, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące wizyty w Łazienkach Królewskich i muzealnej oferty edukacyjnej.

W deklaracji znajdują się informacje:

 • kontaktowe;
 • o dostępności ogrodów i poszczególnych obiektów;
 • dostępnej ofercie edukacyjnej;
 • pokoju rodzica z dzieckiem, pokoju wyciszenia, toaletach.

DOSTĘPNOŚĆ MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE (FORMAT PDF - 0,97 MB)

DOSTĘPNOŚĆ OGRODÓW I OBIEKTÓW, KONTAKT
DOSTĘPNOŚĆ PAŁACU NA WYSPIE
DOSTĘPNOŚĆ STAREJ ORANŻERII I TEATRU KRÓLEWSKIEGO
DOSTĘPNOŚĆ PODCHORĄŻÓWKI
DOSTĘPNOŚĆ BIAŁEGO DOMU
DOSTĘPNOŚĆ PAŁACU MYŚLEWICKIEGO
DOSTĘPNOŚĆ STAJNI KUBIECKIEGO
DOSTĘPNOŚĆ KOSZARÓW KANTONISTÓW
DOSTĘPNOŚĆ AMFITEATRU I WODOZBIORU
DOSTĘPNOŚĆ STAREJ KORDEGARDY
DOSTĘPNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
DOSTĘPNOŚĆ PLACU ZABAW
DOSTĘPNA OFERTA EDUKACYJNA MŁK
DOSTĘPNA OFERTA EDUKACYJNA MŁiJ
TOALETY DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ I PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH