Deklaracja dostępności

Muzeum Łazienki Królewskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lazienki-krolewskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Większość z materiałów audiowideo posiada alternatywę dla osób z niepełnosprawnościami - transkrypcję albo tłumaczenie w PJM. Brakujące rozwiązania będą systematycznie uzupełniane. (1.2.3, A)
 • W niektórych filmach nie ma ścieżki napisów. Będą one systematycznie uzupełniane. (1.2.5, AA)
 • Do części funkcjonalności dostęp jest utrudniony po powiększeniu strony o 150% i 200% (np. dostęp do górnego menu i ikon mediów społecznościowych). (1.4.4, AA)
 • Niektóre podstrony nie posiadają ujednoliconych tytułów (np. mapa i aktualności). (2.4.2, A)
 • Przy ikonach mediów społeczności brakuje informacji dla czytników, że link otwiera się w nowym oknie. (2.4.4, A)
 • Kontrolki do zmiany języka nie posiadają etykiety "Zmień język strony" dla czytników ekranów. (2.5.3, A)
 • Niektóre elementy klikalne na stronie mają rozmiar mniejszy od minimalnego - 44 x 44px. (2.5.5, AAA)
 • W serwisie występują nazwy obcojęzyczne bez ustawionego atrybutu lang="" dla fragmentu tekstu. (3.1.2, AA)
 • W serwisie brakuje mechanizmu prezentującego wymowę obcojęzycznych nazw i nazwisk. (3.1.6, AAA)
 • Pola w formularzach są walidowane, ale typy pól nie są poprawnie określone; komunikaty prezentowane użytkownikom nie są precyzyjne. (3.3.3, AA)
 • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie A. Zapewniamy informacje przetłumaczone na Polski Język Migowy, tekst łatwy oraz usługę: Tłumacz Migam. Rozmowę z tłumaczem można przeprowadzić pod poniższym linkiem:

TŁUMACZ MIGAM - POŁĄCZENIE Z TŁUMACZEM

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 2022-07-13.

Deklaracja powstała na podstawie audytów oraz samooceny Muzeum.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Czyczło, m.czyczlo@lazienki-krolewskie.pl. Można się również skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 798 993 537. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt w sprawie dostępności:

Anna Milczanowska, Pełnomocnik Dyrektora - Koordynator ds. Dostępności Muzeum dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami
e-mail: amilczanowska@lazienki-krolewskie.pl
tel.: (+48) 518 715 362 (można wysłać SMS lub MMS)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Dorota Stelmaszczyk-Szwed, Edukacja Dostępna
e-mail: Dorota.Stelmaszczyk-Szwed@lazienki-krolewskie.pl
tel.: (+48) 22 50 60 039, (+48) 798 992 895 (można wysłać SMS lub MMS)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Audiodeskrypcje i PJM

Filmy z tłumaczeniem PJM znajdują się na stronie internetowej Muzeum pod linkiem:

FILMY W PJM - KLIKNIJ TUTAJ

Filmy z audiodeskrypcją znajdują się na stronie internetowej Muzeum pod linkiem:

FILMY Z AUDIODESKRYPCJĄ - KLIKNIJ TUTAJ

Wstęp do ogrodów i obiektów Łazienek Królewskich

Ogrody Łazienek Królewskich otwarte są codziennie od świtu do zmierzchu, zaś obiekty muzealne sześć dni w tygodniu. Godziny otwarcia poszczególnych obiektów oraz ceny biletów podane są na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie:

SPRAWDŹ GODZINY OTWARCIA

SPRAWDŹ CENY BILETÓW

Bilety wstępu do obiektów oraz na wydarzenia kulturalne i edukacyjne kupić można w kasach, znajdujących się w Podchorążówce, Starej Oranżerii oraz w Stajniach Kubickiego. Bilety wstępu do obiektów nabyć można biletomatach, które są w Podchorążówce, Starej Oranżerii, Białym Domu, Stajniach Kubickiego i w Koszarach Kantonistów.

Osoby poruszające się na wózku oraz z niepełnosprawnością wzroku mogą kupić bilety bezpośrednio u pracownika Łazienek Królewskich w wybranych obiektach.

Bilety na wybrane wydarzenia są dostępne także na portalu e-wejściówki.

BILETY ONLINE NA WYDARZENIA - KLIKNIJ TUTAJ

Pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie ukończyli szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu oraz w zakresie pierwszej pomocy.

Dla zapewnienia możliwie najlepszego poziomu obsługi prosimy osoby poruszające się na wózkach, które chcą zwiedzić obiekty Muzeum Łazienki Królewskie, o wcześniejsze zgłaszanie swojej wizyty: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 504 243 783.

W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia dołożymy wszelkich starań, aby mogli Państwo skorzystać z naszej oferty, jednak będą Państwo musieli zaczekać na udzielenie stosownej pomocy. Ponadto dostęp do niektórych przestrzeni może być ograniczony ze względu na zabytkowy charakter wnętrz.

Poruszanie się po terenie Łazienek Królewskich

Ogrody Łazienek Królewskich położone są na Skarpie Wiślanej (wzdłuż Al. Ujazdowskich) oraz w dawnym korycie Wisły. Przemieszczanie się pomiędzy oboma poziomami wymaga pokonania znaczącej różnicy wysokości. Stopień nachylenia powierzchni nie mniejszy niż 5%. Najwygodniej przemieszczać się ulicą Agrykola (obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, z wyłączeniem służb porządkowych).

Osobom, którym pokonanie różnicy wysokości może sprawiać problem, proponujemy przemieszczanie się między obiema częściami ogrodów za pomocą komunikacji miejskiej (przystanki Łazienki Królewskie <--> Spacerowa).

Większość alejek spacerowych na terenie ogrodów ma nawierzchnię mineralną wodoprzepuszczalną, główne alejki są częściowo brukowane (od ul. Myśliwieckiej, od al. Ujazdowskich).

Na terenie ogrodu znajdują się dwie kawiarnie plenerowe, sezonowe: przy Amfiteatrze i w Nowej Kordegardzie oraz całoroczna Herbaciarnia w pobliżu Pomnika Chopina. Cały rok czynna jest restauracja Belvedere w Nowej Oranżerii.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w trzech miejscach na terenie ogrodów: nieopodal Amfiteatru, przy Starej Oranżerii oraz w pobliżu Pomnika Chopina.

Do toalet przy Amfiteatrze można dostać się za pomocą pochylni o wysokości około 120 cm i nachyleniu do 6%. Uwaga: Do toalety dla osób z niepełnosprawnościami wchodzi się z tej samej strony budynku, co do toalet męskich.

Do toalet przy Starej Oranżerii prowadzi ścieżka brukowana. Przy wejściu znajduje się próg o wysokości około 3 cm.

Dla zwiedzających Pałac na Wyspie toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest na parterze w pawilonie wschodnim Pałacu na Wyspie. Prowadzi do niej osobne wejście od strony kolumnady. Pracownicy Pałacu na Wyspie i Straż Muzealna służą pomocą przy otwarciu toalety.

Dla zwiedzających Starą Oranżerię toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest na parterze, obok windy od strony wejścia od skarpy (strona zachodnia budynku). W toalecie dostępny jest przewijak dla dzieci.

Dla zwiedzających Koszary Kantonistów toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest na parterze, po lewej stronie od wejścia. 

Dla zwiedzających Stajnie Kubickiego toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. 

Dostępność architektoniczna

PAŁAC NA WYSPIE

Wejście

Do wejścia prowadzą niskie 4 stopnie. Dla osób poruszających się na wózkach rozkładany jest podjazd o nachyleniu około 15%. Pracownicy Pałacu na Wyspie i Straż Muzealna służą pomocą przy wchodzeniu do obiektu – rozkładają podjazd, pomagają na niego wjechać, otwierają dwuskrzydłowe drzwi (szerokość 145 cm).

Po przyjściu przed Pałac na Wyspie prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Na piętro Pałacu na Wyspie można dostać się wyłącznie po schodach.

Toalety

W Pałacu na Wyspie dla zwiedzających dostępne są małe toalety na parterze, do których dodatkowo prowadzą schody.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pawilonie wschodnim Pałacu na Wyspie, do którego prowadzi osobne wejście od strony kolumnady. Pracownicy Pałacu na Wyspie i Straż Muzealna służą pomocą przy otwarciu dwuskrzydłowych drzwi do toalety.

Uwaga dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Przed Pałacem na Wyspie rozległy taras od strony południowej zakończony jest schodami w dół bezpośrednio prowadzącymi do stawu. Dolna krawędź schodów nie jest w żaden sposób zabezpieczona, dlatego należy uważać, żeby nie wpaść do wody.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Na pierwszym piętrze Pałacu na Wyspie znajduje się makieta architektoniczna obiektu przeznaczona do poznawania przez dotyk. Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do makiety jest nieodpłatny.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową

W celu zamówienia wózka prosimy o wcześniejszy kontakt z działem rezerwacji: tel. (+48) 504 243 783.

STARA ORANŻERIA Z TEATREM KRÓLEWSKIM

Wejście

Wejście znajduje się od strony wschodniej, prowadzą do niego wysokie schody. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się na poziom parteru od strony skarpy. Nachylenie terenu wynosi ponad 15%, niezbędna jest więc pomoc asystenta. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu podjazdu i otwarciu drzwi wejściowych. Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Jeśli zwiedzają Państwo Łazienki Królewskie z pomocą asystenta, można podjechać bezpośrednio pod drzwi od strony skarpy. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, który przywołuje pracownika, który otwiera drzwi.

Wnętrza

Dla gości dostępne są parter, piętro i poziom -1. Na poziomie -1  znajduje się kasa, szatnia i toalety. Na każde z tych poziomów dostać się można po stromych schodach lub windą.

Teatr Królewski

Miejsca na widowni w Teatrze Królewskim dla osób poruszających się na wózkach wyznaczone zostały w lożach na poziomie parteru. Osoby te mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w lożach. Istnieje możliwość użycia pętli indukcyjnej w czasie przedstawień teatralnych.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • pętle indukcyjne w sali warsztatowej;
 • pętle w kasie na-stanowisku informacyjnym przy szatni;
 • tłumacz PJM online w kasie;
 • system mobilnych pętli indukcyjnych wykorzystywany podczas wydarzeń w Starej Oranżerii oraz spektakli w Teatrze Królewskim (z wyłączeniem przedstawień Polskiej Opery Królewskiej);
 • filmy z tłumaczeniem na PJM, dostępne na YouTube, oraz na miejscu na urządzeniu mobilnym (tablety, miniprojektory).

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • rzeźby na wystawie, odlewy, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk;
 • tyflografiki z opisami w Braille’u;
 • audiodeskrypcje dostępne w aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym;
 • przy kasie w Starej Oranżerii znajduje się makieta architektoniczna Starej Oranżerii przeznaczona do poznawania przez dotyk; dostęp do makiety jest nieodpłatny;
 • szkła powiększające i podświetlane ekrany;
 • winda;
 • toaleta.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu:

 • rzeźby na wystawie, odlewy, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk;
 • ławki w ogrodzie i siedziska na wystawie;
 • słuchawki wyciszające dla dzieci w spektrum autyzmu.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • sale edukacyjne wyposażone w regulowane meble, ekrany dostępne w pełnym zasięgu dla osób poruszających się na wózku;
 • przestrzenie pozbawione barier architektonicznych;
 • system przywoławczy przy wejściu od strony skarpy;
 • winda;
 • ławki w ogrodzie i siedziska na wystawie;
 • toaleta;
 • wózek, w celu zamówienia wózka prosimy o wcześniejszy kontakt z działem rezerwacji: tel. (+48) 504 243 783.

PAŁAC MYŚLEWICKI

Wejście

Do wejścia prowadzi łącznie 6 wysokich stopni. Pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów oraz otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych. Pałac Myślewicki jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach z napędem elektrycznym. Dysponujemy 3 wózkami bez napędu elektrycznego dla osób dorosłych i jednym dla dzieci, które można wypożyczyć po uprzedniej rezerwacji. Prosimy o kontakt z działem rezerwacji: tel. (+ 48) 504 243 783

Po przyjściu przed obiekt prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Ze względu na wąski korytarz w centralnym skrzydle Pałacu Myślewickiego pracownicy wskażą osobom poruszającym się na wózku kierunek zwiedzania.

Na piętro Pałacu Myślewickiego można dostać się wyłącznie po krętych schodach.

Toalety

Znajdujące się w Pałacu Myślewickim toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta z dostosowaniami położona jest w odległości około 300 m w kierunku południowym, między Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa a Amfiteatrem.

BIAŁY DOM

Wejście

Do wejścia prowadzą 2 niskie stopnie. Parter Białego Domu dostosowany został dla osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do Sieni zamontowany jest podnośnik umożliwiający samodzielne pokonanie dwóch stopni zewnętrznych. Pracownik Działu Obsługi Publiczności uruchamia podnośnik i pomaga w dostaniu się do wnętrza obiektu. Aby wezwać pracownika, należy nacisnąć przycisk znajdujący się przy podnośniku, na prawo od drzwi wejściowych.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Ze względu na wąski korytarz pracownicy wskażą osobom poruszającym się na wózku kierunek zwiedzania.

Na piętro można dostać się wyłącznie po schodach. Szerokie drzwi między reprezentacyjnymi pomieszczeniami parteru pozwalają na zwiedzenie Pokoju Stołowego, Pokoju Kompanii, Sypialni oraz Gabinetu. Piętro oglądać można dzięki wirtualnemu spacerowi: WIRTUALNY SPACER - KLIKNIJ TUTAJ

Monitor, na którym widoczne są wszystkie pomieszczenia oraz informacje o Królewskiej Kolekcji Grafiki w Apartamencie Zachodnim, znajduje się w Sieni.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • pomoce dotykowe oraz tyflografiki, omawiające wyposażenie oraz elementy architektoniczne Białego Domu;
 • makieta umożliwiająca poznanie architektury budynku przez dotyk, znajdująca się w szatni;
 • audiodeskrypcje.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • opisy wnętrz i ich wyposażenia są opatrzone tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Dostosowania dla osób z osób z niepełnosprawnością intelektualną lekką i zaburzeniami:

 • teksty proste.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • składane taborety, mogące służyć jako podpory dla gości mających problemy z poruszaniem się;
 • wózki w dwóch rozmiarach; w celu zamówienia wózka prosimy o wcześniejszy kontakt z działem rezerwacji: tel. (+ 48) 504 243 783.

Toalety

W Białym Domu nie ma toalet dla zwiedzających. Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 150 m, w kierunku północno-zachodnim, w pobliżu Starej Oranżerii.

WODOZBIÓR

Wejście

Do Wodozbioru prowadzą cztery stopnie wejściowe, co uniemożliwia dostępność dla osób poruszających się na wózkach.

Układ pomieszczeń

Do pomieszczeń na parterze prowadzą stopnie, brak poręczy przy schodach, do pomieszczeń edukacyjnych na piętrze prowadzą strome, kręte schody

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • tyflografiki, prezentujące elementy architektoniczne Wodozbioru i wybrane zagadnienia z ekspozycji stałej;
 • makieta hydrologiczna Łazienek Królewskich oraz model Wodozbioru umożliwiają poznawanie przez dotyk (pierwsza z nich opisana została alfabetem Braille'a i pomalowana kontrastującymi kolorami).

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • opisy przetłumaczone na Polski Język Migowy;
 • teksty proste dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lekką i zaburzeniami; o ich udostępnienie należy poprosić pracownika obecnego w obiekcie.

Toalety

W Wodozbiorze nie ma toalet dla zwiedzających. Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 200 m, w pobliżu Starej Oranżerii.

PODCHORĄŻÓWKA

Mieści przestrzeń wystaw czasowych, kasę, sklep muzealny, recepcję i biura Muzeum.

Wejście do kasy i na wystawy

Wejście znajduje się od strony południowej, od strony Pałacu na Wyspie. Prowadzą do niego cztery stopnie. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów i otwarciu dwuskrzydłowych drzwi. Wejście to jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach z napędem elektrycznym.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Wejście do recepcji

Wejście do recepcji znajduje się od strony wschodniej. Do wejścia prowadzi 10 stopni. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów i otwarciu dwuskrzydłowych szklanych drzwi. Wejście to jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach z napędem elektrycznym.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • pętle indukcyjne w kasie, sklepie muzealnym i w recepcji;
 • tłumacz PJM online w kasie.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami:

 • słuchawki wyciszające dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wnętrza

Dla zwiedzających dostępny jest wyłącznie parter, który w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów.

Toalety

W Podchorążówce nie ma toalet dla zwiedzających. Toalety znajdują się na terenie ogrodów w odległości około 150 metrów, na wschód od Amfiteatru.

AMFITEATR

Wejście

Amfiteatr dostępny jest bezpośrednio z poziomu ogrodu.

Widownia

Obiekt nie jest zadaszony. W trakcie koncertów i przedstawień odbywających się na scenie Amfiteatru osoby poruszające się na wózkach mogą zająć miejsca w przejściu na poziomie wejścia lub przesiąść się na ławki znajdujące się bezpośrednio przy tym przejściu.Pozostałe osoby dostaną się na miejsca po schodach w górę.

Toalety

Toalety znajdują się na terenie ogrodów w odległości około 150 metrów, na wschód od Amfiteatru.

Uwaga dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Schody w dół prowadzą w kierunku stawu. Ich dolna krawędź nie jest w żaden sposób zabezpieczona, dlatego należy uważać, żeby nie wpaść do wody.

STARA KORDEGARDA

Stara Kordegarda przeznaczona jest do indywidualnego spędzania czasu. Obiekt wyposażony jest w meble i pomoce edukacyjne dla dzieci, z możliwością skorzystania z materiałów plastycznych i edukacyjnych. W Starej Kordegardzie odbywają się warsztaty i lekcje muzealne.

Wejście

Wejście znajduje się od strony zachodniej. Wokół budynku znajduje się niewielki stopień, jednak przy wejściu głównym wykonano łagodny podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Bezpośrednio przy drzwiach znajduje się stopień o wysokości 9 cm i próg o wysokości 6,5 cm. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu stopnia i otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Dla gości dostępny jest wyłącznie parter, który w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów.

Toalety

W budynku dostępne są toalety. Toaleta damska jest większa, ma pole manewrowe o szerokości 120 cm. Mogą z niej korzystać osoby poruszające się na wózkach aktywnych. Toaleta nie jest wyposażona w poręcze. Na miejscu dostępny jest przewijak dla dzieci.

Osobom poruszającym się na innych wózkach zalecamy korzystanie z toalet znajdujących się na terenie ogrodów. Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 400 m, w kierunku południowym, w pobliżu Amfiteatru.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • książeczki dotykowe, klocki, materiały edukacyjne przeznaczone do poznawania przez dotyk.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu:

 • słuchawki wyciszające dla dzieci w spektrum autyzmu;
 • siedziska;
 • materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NOWEJ PALMIARNI

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • system mobilnych pętli indukcyjnych wykorzystywany podczas wydarzeń w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w ogrodach.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • modele, odlewy gipsowe, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk i zapach;
 • szkła powiększające i podświetlane ekrany;
 • toaleta.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu:

 • modele, odlewy gipsowe, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk i zapach;
 • ławki w ogrodzie i siedziska na centrum;
 • słuchawki wyciszające dla dzieci w spektrum autyzmu.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • sala edukacyjna wyposażona w regulowane meble, pomoce edukacyjne i książki w pełnym zasięgu dla osób poruszających się na wózku;
 • przestrzenie pozbawione barier architektonicznych;
 • ławki w ogrodzie i siedziska w centrum.

Toalety

W obiekcie dla osób uczestniczących w zajęciach dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe toalety ogólnodostępne znajdują się na terenie ogrodów, w kierunku Amfiteatru.

ODDZIAŁ MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA

KOSZARY KANTONISTÓW

Wejście

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajdują się dwa stopnie z możliwością rozkładanego podjazdu dla wózków. Przy wejściu proszę zaczekać na pracownika, który otwiera dwuskrzydłowe drzwi oraz rozstawia podjazd.

Wnętrza

W Koszarach Kantonistów są trzy poziomy. Na poziom -1 oraz pierwsze piętro prowadzą wysokie schody. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest wyłącznie parter. Wejścia na sale ekspozycyjne oznaczone są taśmą kontrastową. Na parterze znajduje się biletomat.

Toalety

W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

STAJNIE KUBICKIEGO

Wejście

Przed wejściem do budynku znajduje się niewielki stopień. Pracownicy pomogą w jego pokonaniu.

Wnętrza

Przestrzeń wystawiennicza znajduje się na parterze. Aranżacja ekspozycji umożliwia poruszanie się na wózku. Na parterze znajduje kasa, pętla indukcyjna, połączenie z tłumaczem PJM online oraz biletomat.

Toalety

W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szatnia

W obiekcie na poziomie -1, w pobliżu kasy, znajduje się szatnia.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzorku

 •  audiodeskrypcje.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • pętla indukcyjna w kasie, tłumacz PJM online.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu:

 • modele, odlewy gipsowe, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk i zapach;
 • słuchawki wyciszające dla dzieci w spektrum autyzmu.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • sala edukacyjna wyposażona w regulowane meble, pomoce edukacyjne i książki w pełnym zasięgu dla osób poruszających się na wózku;
 • przestrzenie pozbawione barier architektonicznych;
 • toaleta na parterze.

PLAC ZABAW OD STRONY UL. GAGARINA

Integracyjne miejsce edukacji i zabawy, o walorach naukowych, artystycznych i społecznych, z wykorzystaniem naturalnych elementów łazienkowskich ogrodów.

Układ przestrzeni

Plac zabaw składa się z dwóch stref (w przyszłości, po zakończeniu budowy toalety, strefy te zostaną zintegrowane) i podzielony jest na zespoły edukacyjno-rekreacyjne, przeznaczone dla różnych grup wiekowych i osób o różnych potrzebach – część o bogatszych walorach integracyjnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Gagarina ze względu na łatwiejszy dostęp.

Urządzenia

Na placu zabaw znajdują się elementy integracyjne, dobrane w taki sposób, aby dzieci z niepełnosprawnościami, jak i w pełni sprawne mogły spędzić czas na wspólnej zabawie. Są to m.in.: urządzenia dźwiękowe, takie jak gongi, bębny czy dendrofon.

Dzieci mają do dyspozycji huśtawki, zjeżdżalnie, karuzelę, równoważnie oraz zestawy do wspinaczki. Na placu wodnym mogą z kolei samodzielne przeprowadzać proste eksperymenty. Inne urządzenia do zabawy, takie jak drewniane domki, sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez odgrywanie ról.

Na placu zabaw znajdują się również stoliki do gry w szachy lub warcaby, altana i ławki. Ważnymi elementami przestrzeni jest zieleń i głazy, umożliwiające działania rekreacyjne i bezpośredni kontakt z przyrodą, oraz naturalne nawierzchnie z kory, piachu i żwiru.

Na placu znajduje się również miniamfiteatr przeznaczony do aktywności teatralnych i warsztatów na świeżym powietrzu.

Toalety

W pobliżu placu zabaw dostępne są przenośne toalety, jedna z nich przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami.

DOSTĘPNA OFERTA EDUKACYJNA

W ramach programu "Muzeum Dostępne" Muzeum Łazienki Królewskie prowadzi programy kulturalno-edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

Dostosowanie oferty edukacyjnej dla gości o indywidualnych potrzebach:

 • dla osób z niepełnosprawnością ruchu zajęcia prowadzone w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych;
 • dla osób z niepełnosprawnością wzroku zajęcia odbywają się w oparciu o poznawanie przez dotyk i z wykorzystaniem audiodeskrypcji na żywo;
 • dla osób z niepełnosprawnością słuchu zajęcia tłumaczone są na Polski Język Migowy lub odbywają się w przestrzeniach Starej Oranżerii i Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażonych w pętle indukcyjne;
 • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu zajęcia prowadzone są w przyjaznych sensorycznie przestrzeniach z wykorzystaniem pomocy dotykowych i edukacyjnych.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy muzealni przeszkoleni do pracy z osobami z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu. Podczas zajęć zwiedzający mogą skorzystać z pomocy pracowników Działu Obsługi Publiczności.

Po wcześniejszym umówieniu pracownicy służą również wsparciem podczas zajęć w poruszaniu się po zabytkowych obiektach i pokonywaniu barier architektonicznych.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone są lekcje muzealne. Informacje i zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Grupy zorganizowane mogą skorzystać z oferty warsztatów na zamówienie. Informacje i rezerwacja:Dorota.Stelmaszczyk-Szwed@lazienki-krolewskie.pl, (+48) 798 992 895.