Regulamin
fotografowania i filmowania

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich. Życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury oraz komfortu innych zwiedzających, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum dla celów prywatnych* jest możliwe, o ile odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Muzeum, nie zagraża roślinom i zwierzętom oraz infrastrukturze, nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza zwiedzającym oraz gościom Muzeum, nie grozi naruszeniem dóbr osobistych Muzeum i praw mu przysługujących.

2. Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum dla celów innych niż prywatne jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub upoważnionego pracownika Muzeum oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Muzeum cennikiem lub wskazaniem Muzeum, z wyjątkiem określonym w punkcie 5.

3. Korzystanie ze zdjęć i filmów wykonanych na terenie Muzeum jest możliwe wyłącznie dla celów prywatnych, o ile odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Muzeum oraz nie grozi naruszeniem dóbr osobistych Muzeum i praw mu przysługujących.

4. Korzystanie w celach innych niż prywatne ze zdjęć i filmów wykonanych na terenie Muzeum, w tym przedstawiających eksponaty, wnętrza i postać zewnętrzną obiektów, wymaga zgody Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub upoważnionego pracownika Muzeum oraz uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym w Muzeum cennikiem lub wskazaniem Muzeum.

5. Fotografowanie i filmowanie we wnętrzach obiektów Muzeum z użyciem dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania jest możliwe po przedłożeniu Muzeum wykazu sprzętu i jego zaakceptowaniu przez Muzeum oraz po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2.

6. Wykonywanie ślubnych sesji zdjęciowych w ogrodzie na terenie Muzeum nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, natomiast we wnętrzach obiektów na terenie Muzeum możliwe jest po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2.

7. Wykorzystanie wizerunku i logo Muzeum w materiale zdjęciowym i filmowym jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub upoważnionego pracownika Muzeum oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Muzeum cennikiem lub wskazaniem Muzeum.

8. Zgoda Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub upoważnionego pracownika Muzeum oraz akceptacja wykazu sprzętu, o której mowa w punkcie 5, winny być uzyskane i przedstawione w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).

9. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum.

10. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie części systemów bezpieczeństwa.

11. Zabronione jest wykonywanie lotów dronami i innymi urządzeniami nad całym terenem Muzeum, tj. nad ogrodem i obiektami, w tym budynkami, na terenie Muzeum.

12. Osoby wykonujące zdjęcia i filmy na terenie Muzeum obowiązane są stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służby ochrony Muzeum oraz dozoru obiektów Muzeum. Kwalifikowani pracownicy służby ochrony Muzeum mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia terenu Muzeum przez osoby, które nie przestrzegają niniejszych postanowień regulaminowych.

13. Osoby wykonujące zdjęcia i filmy na terenie Muzeum proszone są o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zabytkowych obiektów i ogrodów Muzeum.

14. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień regulaminowych.

* Zakres dozwolonego użytku prywatnego (osobistego) obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy rozpowszechnionych już utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

OCHRONA PRAWNA GRAFICZNYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH MUZEUM