Regulamin Ogrodu

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich. Życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury oraz komfortu innych zwiedzających, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

WEJŚCIE, GODZINY OTWARCIA

1. Wejście na teren Ogrodu jest bezpłatne.
2. Ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie, w godzinach ustalonych przez Muzeum, podanych na stronie internetowej Muzeum, w zakładce "Godziny otwarcia" (zwiedzanie/godziny-otwarcia). Muzeum może ograniczyć godziny otwarcia Ogrodu.
3. Ogród i obiekty Muzeum są monitorowane przez całą dobę.
4. Dzieci do 13. roku życia przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Wejście na teren Ogrodu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ogrodu.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Ogrodu.
7. Nie wolno przebywać na terenie Ogrodu w czasie burzy, nawałnicy i silnego wiatru.
8. Muzeum ma prawo całkowicie zakazać przebywania w całym Ogrodzie lub w niektórych miejscach, szczególnie pod koronami drzew. Zagrożenie w Ogrodzie sygnalizowane jest poprzez wygrodzenie niebezpiecznego terenu za pomocą taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, najczęściej w kolorze biało-czerwonym, i umieszczenie tabliczki informacyjnej. Spacerujący mają zakaz poruszania się w wydzielonej strefie zagrożenia.
9. Spacery po Ogrodzie należy odbywać wytyczonymi alejkami. Odwiedzający - na własną odpowiedzialność - mogą przebywać poza obszarem alejek, nie dotyczy to jednak miejsc, opisanych w pkt 8 powyżej.

SŁUŻBA OCHRONY, ZACHOWANIE PORZĄDKU

1. Muzeum i Ogród są chronione przez Wewnętrzną Służbę Ochrony, która działa na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.)
2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony oraz pracowników merytorycznych Muzeum, również w sprawach nieobjętych Regulaminem Ogrodu.
3. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu Ogrodu, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Ogrodu. Nie przysługuje wtedy zwrot kosztów biletów wstępu do obiektów muzealnych ani kosztów biletów za wstęp na imprezy, organizowane na terenie Ogrodu oraz w obiektach Muzeum.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na terenie Ogrodu.

SZANUJ PRZYRODĘ

1. Łazienki Królewskie są Ogrodem zabytkowym, o wielkiej wartości historycznej. Zachowaj ostrożność.

Nie wolno:

 • niszczyć roślin, runa, trawników, zrywać kwiatów, owoców, grzybów, gałęzi;
 • wspinać się na drzewa;
 • rozwieszać hamaków, huśtawek i innych sprzętów na drzewach i krzewach;
 • wchodzić do stawów, kanałów i innych zbiorników wodnych;
 • wchodzić na lód na zbiornikach wodnych;
 • przychodzić ze zwierzętami - za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
 • wędkować;
 • biwakować;
 • w przypadku oznaczonych pomników przyrody: nie wolno leżakować, strefa ochronna wynosi 15 m.

SZANUJ ZABYTKI

1. Łazienki Królewskie są Ogrodem zabytkowym, o wielkiej wartości historycznej.

Nie wolno:

 • niszczyć budynków, rzeźb, ławek, śmietników;
 • wchodzić i siadać na rzeźbach, pomnikach, balustradach, gzymsach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • pić alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami (restauracje, kawiarnie, inne miejsca wyznaczone przez Muzeum);
 • śmiecić;
 • rozpalać i używać ognia, w tym nie wolno grillować, palić ognisk;
 • przeszkadzać innym gościom Ogrodu w odpoczynku i zwiedzaniu, zakłócać ciszy;
 • karmić zwierząt w pobliżu budynków i budowli zabytkowych.

SZANUJ DZIKIE ZWIERZĘTA

1. Szanuj dzikie zwierzęta, dla których Ogród jest domem. Zawsze bądź ostrożny w kontakcie ze zwierzętami. 

Nie wolno:

 • karmić zwierząt jedzeniem z dodatkiem soli, cukru, np. pieczywem, ciastkami, chipsami, chrupkami, resztkami posiłków;
 • ruszać i niszczyć ptasich gniazd, mrowisk i nor;
 • gonić i płoszyć zwierząt, rzucać w nie przedmiotami;  
 • zadawać bólu i cierpień, nie wolno drażnić zwierząt;
 • dotykać zwierząt, przede wszystkim wiewiórek, pawi, lisów i małych gryzoni.

2. W przypadku zadrapania lub ugryzienia przez zwierzę od razu skontaktuj się ze Strażą Muzealną i lekarzem.

ZWIERZĘTA DOMOWE - ZAKAZ PRZYPROWADZANIA DO OGRODU

1. Nie wolno do Ogrodu:

 • wprowadzać zwierząt;
 • przynosić i porzucać zwierząt.

2. Wyjątek:

 • do Ogrodu mogą wejść z opiekunem: pies przewodnik, pies asystujący oraz pies w czasie szkolenia na psa przewodnika i psa asystującego. Na prośbę pracownika Muzeum opiekun psa jest zobowiązany okazać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika bądź psa asystującego.

SPORT

1.  W Ogrodzie nie wolno:

 • jeździć na rowerze i hulajnodze, na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach itp.;
 • grać w piłkę ani uprawiać sportów, w trakcie których czymś się rzuca, odbija lub kopie itp.

2. W Ogrodzie można:

 • indywidualnie biegać i uprawiać sporty, w których nie używa się piłek, frisbee, lotek ani innych sprzętów, którymi się rzuca, odbija lub kopie itp.;
 • organizować sporty dla większych grup, jednak tylko za zgodą Muzeum.

ZDJĘCIA I FILMY

1. Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone według zasad określonych w Regulaminie fotografowania (regulamin-fotografowania-i-filmowania).
2. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

INNE DZIAŁANIA ZA ZGODĄ MUZEUM

1. Zgody Muzeum wymaga:

 • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
 • organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń;
 • uprawianie innych sportów niż indywidualne, niezorganizowane bieganie i indywidualne, niezorganizowane uprawianie sportów bez użycia sprzętu sportowego pozostającego czasowo poza kontrolą użytkownika (np. piłka nożna, siatkówka, frisbee);
 • wjazd pojazdów mechanicznych;
 • przebywanie na terenie Ogrodu poza godzinami zwiedzania,
 • wykonywanie lotów dronami i innymi urządzeniami nad całym terenem Muzeum, tj. nad ogrodem i obiektami, w tym budynkami, na terenie Muzeum.

2. Aby uzyskać zgodę, o której mowa w pkt 1, należy:

PODSTAWA PRAWNA

1. Ogród Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ("Ogród") jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków (2/1, 1965-07-01) oraz na listę Pomników Historii (Zarządzenie Prezydenta RP z 8 września 1994 r.; Monitor Polski 1994 nr 50, poz. 423). Podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin Ogrodu wydany został na podstawie postanowień Statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: "Muzeum"), nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN z 22 grudnia 2017 r., poz. 92).


Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy napisać do nas e-maile na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.