Regulamin zwiedzania

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich. Życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, komfortu innych zwiedzających oraz ochrony dzieł sztuki i architektury, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

1. INFORMACJE OGÓLNE O MUZEUM

1.1. "Regulamin Zwiedzania Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" (dalej: "Regulamin"), wydany przez Dyrektora Muzeum, określa zasady:
- zwiedzania obiektów na terenie Muzeum;
- zwiedzania wystaw stałych i czasowych;
- odpłatności za wstęp.

1.2. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: "Muzeum") to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, o charakterze pałacowo-ogrodowym. Zajmuje powierzchnię 76 ha w południowej części dzielnicy Śródmieście w Warszawie. W historycznych ogrodach znajdują się XVIII- i XIX-wieczne obiekty zabytkowe, m.in. Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wielka Oficyna (Podchorążówka), Wodozbiór, Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego i Nowa Oranżeria.

1.3. W Muzeum prezentowane są ekspozycje stałe, takie jak: Królewska Galeria Obrazów, Królewska Galeria Rzeźby, Królewska Galeria Grafiki i Galeria Rzeźby Polskiej, a także wystawy zorganizowane w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz wystawy czasowe. Strefy edukacyjne mieszczą się w Starej Kordegardzie, Nowej Palmiarni oraz w Formierni w Starej Oranżerii.

1.4. W ogrodach znajdują się pomniki oraz rzeźby, w tym słynny Pomnik Fryderyka Chopina.

2. OCHRONA ZABYTKÓW

Obiekty historyczne Muzeum oraz Ogród są zabytkami wpisanymi do Rejestru Zabytków i na listę Pomników Historii. Podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. WEJŚCIE DO OGRODÓW

3.1. Wejście na teren Ogrodu jest bezpłatne.

3.2. Regulamin Ogrodu dostępny jest na stronie internetowej: regulamin-ogrodow.

4. BILETY WSTĘPU I ZNIŻKI

4.1. Bilety wstępu i karnety lub zaproszenia obowiązują w przypadku ekspozycji stałych i wystaw czasowych w:
- Starej Oranżerii,
- Białym Domu,
- Wodozbiorze,
- Pałacu na Wyspie,
- Pałacu Myślewickim,
- Podchorążówce,
- Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa: Koszarach Kantonistów, Stajniach Kubickiego.

4.2. Aktualne ceny biletów i karnetów znajdują się w kasach i na stronie Muzeum: cennik.

4.3. W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" dzieci i młodzież ucząca się (do 26. roku życia) kupują bilety za 1 zł.

4.4. Muzeum honoruje Kartę Dużej Rodziny, Kartę ISIC (International Student Identity Card) oraz Warsaw Pass.

5. DARMOWY WSTĘP

5.1. W piątki wstęp do obiektów zabytkowych jest nieodpłatny, można wejść bezpośrednio do obiektu, nie trzeba odbierać wejściówek w kasach. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie, bez przewodnika i rezerwacji.

5.2. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem i na podstawie rezerwacji możliwe jest w piątek tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Muzeum. Wyjątek stanowią grupy uczestniczące w płatnych zajęciach edukacyjnych.

5.3. Aby uzyskać zgodę, o której mowa w pkt 5.2., należy:
- przesłać wniosek o udzielenie zgody na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl, sekretariat@lazienki-krolewskie.pl;
- dostarczyć pisemny wniosek do Recepcji Muzeum.

6. OPŁATY, ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁATY

6.1. Zwiedzający wchodzą na ekspozycję na podstawie zakupionych biletów lub karnetów, które dostępne są we wszystkich kasach Muzeum oraz w biletomatach.

6.2. Bilety na wydarzenia organizowane przez Muzeum dostępne są online oraz w kasach.

6.3. Osoby niewidome, na wózkach lub mające problemy z poruszaniem się mogą zakupić bilet wstępu bezpośrednio u pracownika Muzeum, w wybranych obiektach. Z Deklaracją Dostępności Muzeum można zapoznać się na stronie internetowej: dostępność.

6.4. Dyrektor Muzeum określa opłaty za wstęp do obiektów Muzeum. Cennik opłat i ulg oraz wykaz osób uprawnionych do ulg został wprowadzony odrębnym Zarządzeniem i jest dostępny na stronie internetowej: cennik.

6.5. Zwolnienie z opłat za wstęp do obiektów Muzeum przysługuje osobom wymienionym w art. 10 ust. 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Informacja o osobach zwolnionych z opłat dostępna jest na stronie internetowej: cennik.

6.6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego należy okazywać przed zakupem.

7. GODZINY OTWARCIA

7.1. Obiekty zabytkowe są otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach określonych na stronie internetowej: godziny-otwarcia.

7.2. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektów dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum: godziny-otwarcia.

7.3. Bilety i karnety sprzedawane są najpóźniej 40 minut przed zamknięciem obiektów.

7.4. Ostatnie wejście do obiektów odbywa się 30 minut przed ich zamknięciem.

8. WYDARZENIA W MUZEUM

8.1. Dodatkowe informacje dotyczące organizowanych koncertów, wykładów, wystaw i innych ogólnodostępnych wydarzeń zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum: lazienki-krolewskie.pl oraz na profilach Muzeum w serwisach Facebook i Instagram.

8.2. W kasach dostępne są bezpłatne programy bieżących wydarzeń w Muzeum oraz informatory o ofercie edukacyjnej.

8.3. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia obiektów zabytkowych dla zwiedzających ze względu na organizowane w Muzeum wydarzenia. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum: godziny-otwarcia.

9. ZASADY ZWIEDZANIA PRZEZ GRUPY

9.1. Wszystkie obiekty zabytkowe można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Rezerwacji wizyty można dokonać wyłącznie dla grup z przewodnikami.

9.2. Ze względów bezpieczeństwa oraz konserwatorskich dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupach zwiedzających uzależniona jest od specyfiki obiektu oraz udostępnianych przestrzeni i ustalana jest indywidualnie dla każdego obiektu lub wystawy. Informacje o limitach osób w obiektach dostępne są na stronie internetowej: lazienki-krolewskie.pl.

9.3. Większe grupy dzielone są odpowiednio do możliwości zwiedzania poszczególnych obiektów zabytkowych.

9.4. W przypadku grup zwiedzających kilka obiektów należy uwzględnić najniższy limit osób mogących wejść do wnętrz. Można też przed wejściem do mniejszego obiektu podzielić grupę.

9.5. Grupy zorganizowane osób do lat 16 mogą przebywać w obiektach wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.

9.6. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką/nadzorem nauczyciela/opiekuna.

9.7. Grupy mogą zwiedzać obiekty zabytkowe z własnym przewodnikiem lub wynająć przewodnika z biura przewodnickiego współpracującego z Muzeum.

9.8. Korzystanie z usług przewodnickich dostępnych w Muzeum jest odpłatne.

9.9. Rezerwacje dla grup zorganizowanych przyjmujemy mailowo: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl.

9.10. Do dyspozycji zwiedzających na terenie Muzeum jest udostępnione bezpłatne WiFi.

10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

10.1. Zwiedzający wchodzący do obiektów zabytkowych i ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

10.2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

10.3. We wnętrzach obiektów muzealnych obowiązuje wyznaczona trasa zwiedzania w jednym kierunku. Zasada ta nie dotyczy zajęć edukacyjnych.

10.4. Duże torby, plecaki, walizki, parasole oraz kije do nordic-walking należy pozostawić w szatni, która jest bezpłatna.

10.5. Na prośbę pracownika Muzeum zwiedzający jest zobowiązany do założenia ochraniaczy na obuwie.

10.6. Za szkody wyrządzone przez osoby będące pod opieką/nadzorem odpowiadają ich opiekunowie.

11. OBOWIĄZKI PRZEWODNIKA

11.1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę oprowadzanych grup.

11.2. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:

 • przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową: omówienie zasad zachowania w zabytkowych wnętrzach (m.in.: wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz rozmawiania przez telefon, dotykania eksponatów, zakaz używania flesza podczas robienia zdjęć);
 • oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania poleceniom i uwagom pracowników;
 • interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób;
 • przewodnikowi nie wolno naruszać ustalonego porządku zwiedzania, terminów i godzin udostępniania wnętrz, w szczególności godzin wejścia na poszczególne ekspozycje stałe i wystawy czasowe;
 • przewodnik oprowadzający grupę liczącą powyżej 10 osób zobowiązany jest do korzystania z systemu słuchawkowego GTS;
 • przewodnik oprowadzający po ekspozycji stałej i wystawach czasowych powinien być nosić identyfikator.

11.3. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą:

 • blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych wnętrz, czy też dróg ewakuacji;
 • blokować, przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych czy też członkom innych grup zwiedzających.

12. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRZEBYWANIE W OBIEKTACH MUZEUM

12.1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu.

12.2. W obiektach zabytkowych Muzeum obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia broni palnej;
 • wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
 • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
 • jedzenia i picia;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
 • prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz oraz ścian;
 • siadania na meblach i niszczenia elementów wyposażenia Muzeum;
 • biegania, skakania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
 • głośnego zachowania, zakłócania spokoju innym zwiedzającym;
 • stwarzania sytuacji zagrożenia;
 • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej;
 • fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania; z wyłączeniem sesji, na które Muzeum uprzednio wyraziło pisemną zgodę;
 • fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

12.3. W przypadku uszkodzenia/zniszczenia eksponatu zwiedzający lub osoba zobowiązana do nadzoru nad sprawcą szkody pokrywa koszty konserwacji eksponatu.

13. ROBIENIE ZDJĘĆ NA TERENIE MUZEUM

13.1. Zasady fotografowania i filmowania na terenie Muzeum określa obowiązujący regulamin fotografowania i filmowania dostępny na stronie internetowej Muzeum: regulamin-fotografowania-i-filmowania.

13.2. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.

13.3. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakazu fotografowania eksponatów zabytkowych nienależących do Muzeum.

14. SKUTKI NARUSZENIA REGULAMINU

14.1. O opuszczenie terenu Muzeum mogą być poproszone osoby, które:

 • nie przestrzegają niniejszego Regulaminu;
 • zachowują się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów lub innym zwiedzającym oraz pracownikom z obsługi Muzeum; osoby nietrzeźwe, osoby pod wpływem środków odurzających, naruszają ogólne normy zachowania w miejscach publicznych.

14.2. W przypadku zaistnienia sytuacji, określonych w pkt 14.1. zwiedzającym nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu.

15. MONITORING I STRAŻ MUZEALNA

15.1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie objęte jest monitoringiem wizyjnym oraz chronione przez Wewnętrzną Służbę Ochrony - Straż Muzealną i pracowników specjalistycznej firmy ochroniarskiej.

15.2. Celem monitoringu wizyjnego jest:

 • podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum, obiektów;
 • zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją;
 • ochrona przed działaniami mogącymi narazić Muzeum na szkodę.

15.3. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników, również w sprawach, które nie są opisane w Regulaminie.

15.4. W przypadku wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych Zwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum lub Straży Muzealnej. W takim przypadku Muzeum zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji.

15.5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum oraz Straży Muzealnej.

16. PODSTAWA PRAWNA

Działalność statutowa Muzeum prowadzona jest na podstawie niżej wymienionych ustaw i przepisów wykonawczych do tych aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194);
 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r., poz. 385);
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840);
 • Statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r., poz. 92).

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA - POBIERZ TUTAJ (FORMAT PDF - 0,01 MB)


Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy o kontakt e-mail na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.