Regulamin zwiedzania

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich. Życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, komfortu innych zwiedzających oraz ochrony dzieł sztuki i architektury, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. "Regulamin Zwiedzania Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" (dalej: "Regulamin"), wydany przez Dyrektora Muzeum, określa zasady zwiedzania obiektów na terenie Muzeum, w tym zwiedzania wystaw stałych i czasowych, a także odpłatność za wstęp.

1.2. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: "Muzeum") to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, o charakterze pałacowo-ogrodowym, zajmująca powierzchnię 76 ha w południowej części stołecznego Śródmieścia. W historycznych ogrodach znajdują się XVIII- i XIX-wieczne obiekty zabytkowe, m.in. Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wielka Oficyna (Podchorążówka), Wodozbiór, Koszary Kantonistów, Stajnie Kubickiego i Nowa Oranżeria, a także pomniki oraz rzeźby, w tym słynny Pomnik Fryderyka Chopina. W Muzeum prezentowane są ekspozycje stałe, takie jak: Królewska Galeria Obrazów, Królewska Galeria Rzeźby, Królewska Galeria Grafiki i Galeria Rzeźby Polskiej, oraz wystawy czasowe, w tym organizowane w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Strefy edukacyjne mieszczą się w Starej Kordegardzie, Nowej Palmiarni oraz w formierni w Starej Oranżerii.

1.3.Działalność statutowa Muzeumprowadzona jest na podstawie niżej wymienionych ustaw i przepisów wykonawczych do tych aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r., poz. 917 ze zm.);
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.);
 • Statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r., poz. 92).

1.4. Obiekty historyczne Muzeum oraz Ogród są zabytkami wpisanymi do Rejestru Zabytków i na listę Pomników Historii. Podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Wejście na teren Ogrodu jest bezpłatne. Regulamin Ogrodu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/regulamin-ogrodow.

1.6. Na ekspozycje stałe i wystawy czasowe w Starej Oranżerii, Białym Domu, Wodozbiorze, Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim, Podchorążówce oraz w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa obowiązują bilety wstępu lub zaproszenia. Aktualne ceny biletów znajdują się w kasach i na stronie Muzeum: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/zwiedzanie/cennik.

1.7. W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" dzieci i młodzież ucząca się (do 26. roku życia) kupują bilety za 1 zł. Muzeum honoruje Kartę Dużej Rodziny, Kartę ISIC (International Student Identity Card oraz Warsaw Pass. W Muzeum obowiązują również wejścia w ramach Klubu Przyjaciół Łazienek.

1.8. W piątki wstęp do obiektów zabytkowych jest nieodpłatny. Jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie, bez przewodnika i rezerwacji. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem i na podstawie rezerwacji możliwe jest w tych dniach wyłącznie w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Muzeum. Wyjątek stanowią grupy uczestniczące w płatnych zajęciach edukacyjnych.

1.9. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia audioprzewodników w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim.

2. OPŁATY ORAZ ULGI W OPŁACIE ZA WSTĘP I ZWOLNIENIA Z OPŁATY

2.1. Zwiedzający wchodzą na ekspozycję na podstawie zakupionego biletu lub wejściówki dostępnych we wszystkich kasach Muzeum.

2.2. Dyrektor Muzeum określa opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Cennik określający wysokość opłat i ulg, a także krąg osób uprawnionych do ulg został wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum i jest dostępny na stronie internetowej: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/zwiedzanie/cennik.

2.3. Zwolnienie z opłat za wstęp do obiektów Muzeum przysługuje osobom wymienionym w art. 10 ust. 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Informacja o osobach zwolnionych  z opłat dostępna jest na stronie internetowej: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/zwiedzanie/cennik.

2.4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego należy okazywać przed jego nabyciem.

3. GODZINY OTWARCIA

3.1. Obiekty zabytkowe są otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli:

 • w sezonie zimowym (1 października - 30 kwietnia) od wtorku do czwartku w godz. 10.00-16.00, od piątku do soboty w godz. 10.00-17.00, w niedzielę w godz. 10.00-16.00;
 • w sezonie letnim (1 maja - 30 września) we wtorek, środę i niedzielę w godz. 10.00-16.00, w czwartek, piątek i sobotę w godz. 10.00-18.00.

3.2. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektów dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.

3.3. Bilety sprzedawane są do 30 minut przed zamknięciem obiektów.

3.4. Dodatkowe informacje dotyczące organizowanych koncertów, wykładów, wystaw i innych ogólnodostępnych wydarzeń zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum: http://www.lazienki-krolewskie.pl oraz na profilach Muzeum w serwisach Facebook i Instagram.

3.5. W kasach dostępne są bezpłatne programy bieżących wydarzeń w Muzeum oraz informatory dotyczące oferty edukacyjnej.

3.6. Do dyspozycji zwiedzających jest bezpłatne Wi-Fi na terenie Muzeum.

3.7. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępności obiektów zabytkowych dla zwiedzających ze względu na organizowane w Muzeum wydarzenia zamknięte. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum: http://www.lazienki-krolewskie.pl.

4. ZASADY ZWIEDZANIA

4.1. Wszystkie obiekty zabytkowe można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Rezerwacje prowadzone są wyłącznie dla grup z przewodnikami. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletów/karnetów w kasach Muzeum.

4.2. Ze względów bezpieczeństwa oraz konserwatorskich dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupach zwiedzających wynosi:

 • w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii, Podchorążówce i w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - 25 osób;
 • w Pałacu Myślewickim - 20 osób;
 • w Białym Domu - 15 osób.

4.3. Większe grupy dzielone są odpowiednio do możliwości zwiedzania poszczególnych obiektów zabytkowych.

4.4. W przypadku grup zwiedzających kilka obiektów należy uwzględnić najniższy limit osób mogących wejść do wnętrz. Można też przed wejściem do mniejszego obiektu podzielić grupę.

4.5. W celu zapewnienia komfortu wszystkim zwiedzającym, grupy z przewodnikiem powyżej 10 osób zobowiązane są do korzystania z systemu słuchawkowego GTS w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz w Pałacu Myślewickim. Grupy mogą posiadać własne systemy GTS lub pobrać z kasy głównej w Pałacu na Wyspie.

4.6. Grupy zorganizowane osób do lat 16 mogą przebywać w obiektach wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów.

4.7. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna. Nauczyciel/opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką.

4.8. Grupy mogą zwiedzać obiekty zabytkowe z własnym przewodnikiem lub wynająć przewodnika z biura przewodnickiego współpracującego z Muzeum.

4.9. Korzystanie z usług przewodnickich dostępnych w Muzeum jest odpłatne.

4.10. Przewodnicy niewspółpracujący z biurem obsługującym Muzeum, z grupami powyżej 10 osób, są zwolnieni z opłaty za wstęp do Muzeum.

4.11. Rezerwacje telefoniczne dla grup zorganizowanych przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

4.12. Zwiedzający wchodzący do obiektów zabytkowych oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

4.13. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników Muzeum.

4.14. We wnętrzach obiektów muzealnych obowiązuje wyznaczona trasa zwiedzania w jednym kierunku. Zasada ta nie dotyczy zajęć edukacyjnych.

4.15. Duże torby, plecaki, walizki, parasole oraz kije do nordic-walking należy pozostawić w szatni, z których korzystanie jest bezpłatne.

4.16. Na prośbę pracownika Muzeum zwiedzający jest zobowiązany do założenia ochraniaczy na obuwie.

4.17. Zwiedzający mający pod opieką osoby niepełnoletnie odpowiadają w pełni za szkody przez nie wyrządzone.

5. OBOWIĄZKI PRZEWODNIKA

5.1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane po obiektach Muzeum.

5.2. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:

 • przygotowanie zwiedzających przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową, w tym omówienie zasad zachowania w zabytkowych wnętrzach (m.in.: wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz dotykania eksponatów, zakaz używania flesza podczas robienia zdjęć);
 • oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników;
 • interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób;
 • przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych wnętrz, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających;
 • przewodnikowi nie wolno naruszać ustalonego porządku zwiedzania, terminów i godzin udostępniania wnętrz, w szczególności godzin wejścia na poszczególne ekspozycje stałe i wystawy czasowe;
 • przewodnik oprowadzający grupę liczącą powyżej 10 osób zobowiązany jest do korzystania z systemu słuchawkowego GTS;
 • przewodnik oprowadzający po ekspozycji stałej i wystawach czasowych powinien być stosownie ubrany i nosić identyfikator.

6. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRZEBYWANIEM W OBIEKTACH MUZEUM

6.1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu.

6.2. W obiektach zabytkowych Muzeum obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia broni palnej;
 • wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
 • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
 • jedzenia i picia;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
 • prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz oraz ścian;
 • siadania na meblach i niszczenia elementów wyposażenia Muzeum;
 • biegania, skakania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
 • głośnego zachowania, zakłócania spokoju innym zwiedzającym, stwarzania sytuacji zagrożenia;
 • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej;
 • fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
 • fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

6.3. W przypadku uszkodzenia/zniszczenia eksponatu zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji.

7. ROBIENIE ZDJĘĆ NA TERENIE OBIEKTÓW

7.1. Zgody Dyrektora Muzeum, Wicedyrektora lub uprawnionego pracownika Muzeum wymaga:

 • wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę obiektów znajdujących się na terenie Muzeum;
 • wykonywanie komercyjnych sesji zdjęciowych/filmowych w obiektach;
 • wykonywanie ślubnych sesji zdjęciowych w obiektach.

7.2. Pozwolenie należy przestawić w formie pisemnej/mailowej.

7.3. Wykonywanie sesji zdjęciowych i filmowych w celach komercyjnych wiąże się z odpłatnością według obowiązującego w Muzeum cennika.

7.4. Niekomercyjne fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Wykonany materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakazu fotografowania eksponatów zabytkowych nienależących do Muzeum. Wykonanie materiału fotograficznego nie może naruszać wizerunku Muzeum.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów lub innym zwiedzającym, czy pracownikom z obsługi Muzeum, a także osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, osoby, które naruszają ogólne normy zachowania w miejscach publicznych, mogą być poproszone o opuszczenia terenu Muzeum. Z tego tytułu nie przysługuje im prawo do zwrotu kosztów biletu.

8.2. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  objęte jest monitoringiem wizyjnym oraz chronione przez Wewnętrzną Służbę Ochrony - Straż Muzealną i pracowników specjalistycznej firmy ochroniarskiej. Celem zastosowania systemu monitoringu wizyjnego jest podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum, obiektów oraz zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, a także ochrona przed działaniami mogącymi narazić Muzeum na szkodę.

8.3. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników, również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem.

8.4. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy napisać do nas e-maile na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.