Inwestycje dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poprawa efektywności energetycznej budynku Oficyny Ermitażu na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Umowa w sprawie dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Oficyny Ermitażu na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" podpisana została 29 października 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 559 722,00 zł, w tym koszty kwalifikowane w kwocie 327 349,00 zł oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 278 246,00 zł.

To właśnie dzięki dotacji NFOŚiGW projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku, może być realizowany. Po przeprowadzeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych Oficyna Ermitażu dołączy do grona zabytkowych obiektów Muzeum bardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska.

Poprawa efektywności energetycznej możliwa będzie dzięki ociepleniu podłogi na gruncie, ociepleniu stropu nad nieogrzewanym poddaszem oraz rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających straty ciepła. Wykonana zostanie również modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz źródła ogrzewania, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Prace remontowe i termomodernizacyjne zakończone zostaną w połowie grudnia 2021 r.

Budynek Oficyny Ermitażu usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ermitażu. Historycznie obiekt stanowił zaplecze kuchenne dla przebywających tam rezydentów oraz przyjęć odbywających się w Ermitażu. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 14 z obrębu 5-06-12 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Myśliwieckiej 1 na terenie Muzeum Łazienki Królewskie. Zabytkowa Oficyna Ermitażu wpisana została do rejestru zabytków decyzją nr 549/2 z 1 czerwca 1965 r. Obiekt, użytkowany przez lata przez najemcę, wymagał pilnych prac remontowo-konserwatorskich i termomodernizacyjnych.

Rewitalizacja zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Umowa nr 52/2018/Wn-07/OP-wk/D podpisana została 22 marca 2018 r. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 781 283,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW to 703 154,00 zł. Prace rewitalizacyjne rozpoczęły się wiosną 2019 r. Objęły teren między Pałacem Myślewickim a bramą wjazdową do Stajni Kubickiego. Zabytkowy ogród został uporządkowany, pojawiły się nowe nasadzenia, a dzięki klombom wyeksponowane zostały cenne okazy drzew.  

Dodatkowo w ramach dofinansowania z NFOŚiGW Dział Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie otrzymał nowoczesny, profesjonalny sprzęt ogrodniczy, który poprawił warunki pracy oraz pielęgnacji roślin. Zakończenie projektu: IV kwartał 2019 r.

Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

23 marca 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie Podpisało Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”. Przedsięwzięcie objęło gospodarkę zabytkowym drzewostanem, usunięcie drzew martwych bądź szczególnie niebezpiecznych, będących w zaawansowanej fazie zamierania oraz nasadzenie drzew zastępczych w miejscach, w których usunięto drzewa. W ramach zadania zakupiony został specjalistyczny sprzęt ogrodniczy, który dzięki dostosowaniu do warunków zabytkowego ogrodu nie ma negatywnego wpływu na substancję zabytkowego ogrodu. Sprzęt dzięki odpowiedniemu ogumieniu i masie może być wykorzystany przy pracach pielęgnacyjno-konserwatorskich w obrębie cennego drzewostanu.

Koszt realizacji przedsięwzięcia: 798 680,00 zł, kwota dotacji 590 349,00 zł. Termin zakończenia projektu: II kwartał 2018 r.

Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

27 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Dzięki otrzymanym środkom pracami konserwatorsko-rewaloryzacyjnymi objęty został teren ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. Projekt zrealizowany został jesienią 2017 r.

Alejki parkowe na tym obszarze, które były w złym stanie technicznym, objęte zostały modernizacją. Zieleń wzbogacona została w kwitnące nasadzenia roślin runa oraz nasadzenia nowych krzewów. Na obszarze tym utworzona została ścieżka edukacyjna, której głównym celem i zadaniem jest propagowanie ochrony owadów pożytecznych i ptaków, które tak licznie odwiedzają łazienkowskie ogrody. W bliskiej lokalizacji nowych alejek pojawiły się m.in. hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Ośrodek Edukacji Muzealnej ma możliwość przeprowadzenia niezwykle ciekawych warsztatów edukacyjnych w terenie, gdzie poprzez bezpośredni kontakt z wszystkimi elementami przyrody poszerzona jest wiedza oraz świadomość odbiorców, jak ważnym aspektem pozostaje ochrona przyrody oraz wspomaganie siedlisk przyjaznych owadom pożytecznym i ptakom.

W ramach przyznanej dotacji pracami konserwatorskimi objęty został również okazały i cenny drzewostan parkowy. Zakres tych działań obejmował wykonanie niezbędnych cięć sanitarnych w koronach drzew oraz wykonanie stabilizacji koron poprzez zastosowanie wiązań stabilizujących korony oraz odciągi. Dzięki przyznanym środkom zakupiony został również  system cieniujący naszą cenną kolekcję roślin tropikalnych. Przedsięwzięcie zakończone zostało w 2018 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 196 893,89 PLN.

Rewaloryzacja Stawu Południowego Górnego wraz z kanałem oraz realizacja projektu obsadzeń skarp wzdłuż stawu i kanału na południe od Mostka Kaskadowego na terenie zabytkowego Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

14 lipca 2014 r. podpisana została umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji tego projektu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 956 995,00 zł, w tym kwota dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości 1 761 296,00 zł. Prace zakończone zostały wiosną 2016 r.

Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu Modernistycznego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

28 marca 2013 r. podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji wyniósł 1 625 647,00 zł, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 463 082,00 zł. Prace rewitalizacyjne objęły część naturalistyczną i geometryczną Ogrodu Modernistycznego. Prace zakończone zostały jesienią 2014 r.

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie

31 stycznia 2012 r. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie - Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Prace termomodernizacyjne realizowane były w latach 2012-2013.

Koszt realizacji projektu wyniósł 2 207 600 PLN, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 817 600 PLN.