Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu http://www.lazienki-krolewskie.pl oraz innych osób współpracujących z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: "Muzeum") jest dla Muzeum priorytetowa. Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

  1. zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej: "RODO" informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Muzeum, aby zagwarantować, że dane osobowe będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres:

Maciej Kaczmarski
Inspektor Ochrony Danych
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa
adres poczty:iod@lazienki-krolewskie.pl

Załącznik:
Regulamin ochrony prywatności w Muzeum

W celu uzyskania informacji publicznej będącej w posiadaniu Muzeum Łazienki Królewskie, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o wysłanie wniosku na adres:

Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

lub na adres poczty: recepcja@lazienki-krolewskie.pl

Załącznik:
WNIOSEK o dostęp do informacji publicznej