Zamówienia do 130 tys. PLN

Witamy na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Realizując ustawowy obowiązek elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postanowiliśmy wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją czy innymi aspektami technicznymi Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątkuw godz. 9.00-17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl. Otrzymacie tam Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy PZP oraz wyłączonych z PZP poprzez link:

https://lazienki-krolewskie.ezamawiajacy.pl

UWAGA, WYKONAWCO!

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej "ustawa PZP"), oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w jednym z trybów wskazanych przez ww. ustawę PZP, muszą być złożone pod rygorem nieważności z zachowaniem (w zależności od wartości zamówienia poniżej lub powyżej progów unijnych):

  1. formy elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (profil zaufany) lub
  3. postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym (e-dowód).

Złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.

Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.