Savoir vivre

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich. Życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury oraz komfortu innych zwiedzających, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. 1. Ogród Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ("Ogród") jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków (2/1, 1965-07-01) oraz na listę Pomników Historii (zarządzenie Prezydenta RP z 8 września 1994 r.; Monitor Polski 1994 nr 50 poz. 423). Podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. 2. Niniejszy Regulamin Ogrodu wydany został na podstawie postanowień Statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: "Muzeum"), nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN z 22 grudnia 2017 r., poz. 92).

1. 3. Ogród i obiekty Muzeum są monitorowane przez całą dobę.

1. 4. Wejście na teren Ogrodu jest bezpłatne.

1. 5. Odwiedzający zobowiązani są korzystać z Obiektów i Ogrodu Muzeum z należytą ostrożnością, aby je chronić i zapobiegać uszkodzeniom oraz zniszczeniu, z uwzględnieniem i poszanowaniem ich ogromnej wartości historycznej.

1. 6. Odwiedzający zobowiązani są do poszanowania przyrody i dziko żyjących zwierząt na terenie Ogrodu Muzeum. W szczególności zakazuje się zadawania bólu i cierpień oraz złośliwego straszenia lub drażnienia zwierząt.

2. ZASADY PRZEBYWANIA W OGRODZIE

2. 1. Ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie; w sezonie letnim w godz. 6.00-21.30, a w sezonie zimowym od świtu do zmierzchu. Muzeum może ograniczyć godziny otwarcia w związku ze szczególną sytuacją pogodową lub epidemiologiczną.

2. 2. Spacery po Ogrodzie odbywają się wytyczonymi alejkami.

2. 3. Odwiedzający mogą przebywać poza alejkami na własną wyłączną odpowiedzialność, z zastrzeżeniami wynikającymi ze względów bezpieczeństwa:

 • Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia całkowitego zakazu przebywania odwiedzających we wskazanych miejscach, szczególnie pod koronami drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz w czasie burz i nawałnic. O zakazach Muzeum informować będzie odwiedzających poprzez rozmieszczenie stosownych informacji przy miejscu objętym zakazem;
 • zwiedzający zobowiązani są do zachowania należytej ostrożności niezbędnej przy kontakcie z dziką przyrodą.

2. 4. Bieganie na terenie Ogrodu jest dozwolone w godzinach jego otwarcia.

2. 5. Na terenie Ogrodu nie należy:

 • karmić zwierząt przetworzonym (pieczywo, ciastka, resztki obiadowe) lub przygotowanym z użyciem soli pokarmem;
 • dotykać zwierząt, w szczególności wiewiórek, pawi, lisów i małych gryzoni (w przypadku zadrapania lub ugryzienia przez zwierzę należy niezwłocznie skontaktować się ze Strażą Muzealną lub lekarzem);
 • przebywać w czasie burz i silnych wiatrów.

2. 6. Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz:

 • jazdy rowerem, na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;
 • zakłócania ciszy i innych zachowań utrudniających innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek;
 • spożywania alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami (restauracje, kawiarnie, inne miejsca wyznaczone przez Muzeum);
 • grania w piłkę;
 • śmiecenia;
 • wzniecania i używania ognia, w tym grillowania;
 • wprowadzania zwierząt;
 • przynoszenia i porzucania zwierząt;
 • wspinania się na drzewa, a także wchodzenia do zbiorników wodnych;
 • wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym;
 • wędkowania;
 • naruszania 15 metrów strefy ochronnej od oznaczonych pomników przyrody - zakaz wchodzenia, leżakowania w celu ochrony systemu korzeniowego najstarszych drzew;
 • wchodzenia i siadania na rzeźbach, balustradach, gzymsach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • niszczenia małej architektury i wszystkich form przyrody żywej, czyli drzew, krzewów, kwiatów i ziół, runa parkowego, trawników i łąk kwietnych, grzybów i porostów;
 • zrywania owoców i grzybów.

2. 7. Zgody Muzeum wymaga:

 • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
 • organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń;
 • uprawianie innych sportów niż indywidualne bieganie;
 • wjazd pojazdów mechanicznych;
 • przebywanie na terenie ogrodu poza godzinami zwiedzania.

2. 8. Dzieci do 13. roku życia przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. 1. Muzeum wraz z Ogrodem chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony działającą na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

3. 2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników wewnętrznej służby ochrony oraz dyżurnych pracowników merytorycznych, również w sprawach nieobjętych Regulaminem Ogrodu.

3. 3. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu Ogrodu, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Ogrodu, bez zwrotu kosztów biletów wstępu do obiektów muzealnych lub kosztów biletów za wstęp na imprezy organizowane na terenie Ogrodu lub w obiektach Muzeum.

3. 4. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

3. 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na terenie Ogrodu.

3. 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Ogrodu.

3. 7. Zgodnie z uchwałą nr 186/13 z 25 listopada 2013 r. oraz uchwałą nr 162/13 z 28 października 2013 r. wydaną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na terenie Ogrodu do jego pielęgnacji można używać dmuchaw spalinowych i innego sprzętu mechanicznego. Goście Muzeum proszeni są o zachowanie ostrożności w strefie pracy sprzętu.

3. 8. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ogrodu, bez zastrzeżeń.


Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy napisać do nas e-maile na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.